SIM Factor Sp. z o.o. w konsorcjum z Infracert TSI Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2022 „Szybka ścieżka” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn: „Interakcyjna gra symulacyjna z immersyjnym fotelem gamingowym odwzorowującym dynamikę obiektów rzeczywistych zapewniająca silną interakcję z grą i otoczeniem – Insignic” (POIR.01.01.01-00-0159/22..

Budżet projektu: 13 257 505.05 PLN
Dofinansowanie przyznane SIM Factor: 2 984  425.12 PLN
Czas trwania projektu: styczeń 2023 r. – grudzień 2023 r.

Cel projektu: Opracowanie systemu złożonego z interaktywnych foteli (w wersji gamingowej (b2c – gracz) i Enterprise (b2b – synek symulatorowy)) wyposażonych w mechanizmy precyzyjnego agregowania stanu użytkownika (przez interfejsy ruchowe oraz parametry fizjologiczne) do sterowania grą, który odwzorowywać będzie bodźce (audio, haptyka, ruch) wywierane na użytkownika – zamodelowane poprzez komponent inteligentnej konwersji świata rzeczywistego do postaci cyfrowych scen wirtualnych.

SIM Factor Sp. z o.o. w konsorcjum z Politechniką Wrocławską otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2022 „Szybka ścieżka” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn: „Innowacyjny system szkoleniowy motorniczych tramwajów, oparty o pełnokabinowy symulator z zastosowaniem kognitywistyki” (POIR.01.01.01-00-0135/22).

Budżet projektu: 6 744 145.55 PLN
Dofinansowanie przyznane SIM Factor: 2 497 184.16 PLN
Czas trwania projektu: styczeń 2023 r. – grudzień 2023 r.

Cel projektu: Opracowanie innowacyjnego systemu szkoleniowego motorniczych tramwajów o wysokim stopniu immersji tj. opartego o symulator pełnokabinowy zainstalowany na platformie ruchu z integralnym systemem oceny motorniczego, wykorzystującym dane z kognitywnych systemów pomiarowych śledzenia punktów skupienia wzroku (eye-trackingu) oraz galwanometru skórnego GSR do badania poziomu stresu oraz intensywności doświadczanych emocji.

SIM FACTOR Sp. z o.o. w konsorcjum z Olkol Sp. z o.o.(lider) oraz Politechniką Wrocławską otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr. 1/1.1.1/2021 „Szybka ścieżka” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „Innowacyjny system predykcyjnej eksploatacji układu lokomotywa-otoczenie, z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości” (POIR.01.01.01-00-0158/21).

Budżet projektu: 10 011 779.30 PLN
Dofinansowanie przyznane SIM Factor: 1 091 000.90 PLN
Czas trwania projektu: październik 2021 r. – grudzień 2023 r.

Cel projektu: Przeprowadzenie prac rozwojowych w celu opracowania prototypu kompleksowych narzędzi wspierających pracowników firm zajmujących się serwisem taboru kolejowego. Jednym z elementów takiego wsparcia będzie opracowane rozwiązanie dotyczącego podejścia predykcyjnego (PdM) pozwalającej w sposób proaktywny diagnozować stan lokomotywy i infrastruktury torowej w czasie rzeczywistym oraz zgłaszać działania zapewniające utrzymanie ciągłości ruchu. Zostanie również opracowany kompleksowy systemu narzędzi, wykorzystujących technologię rozszerzonej rzeczywistości, wspomagających pracę serwisantów taboru podczas usług realizowanych przez OLKOL oraz obniżających koszt przeszkolenia pracowników.

SIM FACTOR Sp. z o.o. w konsorcjum z Politechniką Wrocławską otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu 1/4.1.4/2020 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „System wirtualnego wsparcia procesów obsługi ładunków
na terenie portów lotniczych, oparty na technologiach rozszerzonej rzeczywistości”
(nr projektu: POIR.04.01.04-00-0065/20).

Budżet projektu: 5 105 986.60 PLN
Dofinansowanie przyznane SIM Factor: 1 613 934.55 PLN
Czas trwania projektu: październik 2021 r. – grudzień 2023 r.

Cel projektu: Opracowanie i walidacja w warunkach rzeczywistych systemu wsparcia procesu obsługi przesyłek cargo oraz bagaży pasażerskich w portach lotniczych opartego na technologii rozszerzonej rzeczywistości AR. Innowacje systemu:
1. Zastosowanie hybrydowego algorytmu pozwalającego na generowanie rozwiązań optymalizujących całościowy proces obsługi ładunków
(przyjęcie do obrotu ładunków, ich rozmieszczenie w magazynie, kompletację oraz ułożenie w ograniczonej przestrzeni) z punktu widzenia jednego
wspólnego kryterium – minimalizacji pracy przewozowej w procesie
2. Wykorzystanie metod prognozowania strumieni ładunków umożliwiających uwzględnienie niepewnej informacji podczas optymalizowania procesu
ich obsługi;
3. Zastosowanie nowoczesnej technologii cyfrowej AR do sterowania i kontroli równoległej pracy kilku operatorów w czasie rzeczywistym

SIM FACTOR Sp. z o.o. w konsorcjum z I.See sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 6/1.1.1/2020 „Szybka ścieżka” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „Opracowanie urządzenia do przesiewowej diagnostyki zaburzeń w obrębie układu wzrokowego oraz aplikacji do zdalnego prowadzenia terapii w zaburzeniach widzenia obuocznego” (POIR.01.01.01-00-1722/20).

Budżet projektu: 4 430 781.10 PLN
Dofinansowanie przyznane SIM Factor: 1 509 770.31 PLN
Czas trwania projektu: sierpień 2021 r. – grudzień 2023 r.

Cel projektu: Opracowanie kompleksowego urządzenia do wykonywania wstępnych pomiarów optometrycznych skracającego czas wizyty w gabinecie oraz wykonywania przesiewowych badań narządu wzroku. Zintegrowanie w urządzeniu funkcji dających możliwość przeprowadzania domowej terapii widzenia oraz monitorowanie postępów terapii.

SIM FACTOR Sp. z o.o. w konsorcjum z Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A. (lider) otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr. 3/1.1.1/2020 „Szybka Ścieżka 3_2020” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „System wspomagania pracy osób wykonujących montaż, serwisantów i operatorów urządzeń naziemnej obsługi statków powietrznych(NOSP) bazujący na technologii rozszerzonej rzeczywistości” (01.01.01-00-0461/20).

Budżet projektu: 7 014 835.00 PLN
Dofinansowanie przyznane SIM Factor: 2 527 403.76 PLN
Czas trwania projektu: czerwiec 2021 r. – listopad 2023 r.

Cel projektu: Przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych i opracowanie rozwiązania umożliwiającego poprawę efektywności przez zmniejszenie czasu trwania procesów dla wykonywania czynności związanych z montażem, obsługą eksploatacyjną i serwisem oraz skrócenie czasu trwania modułu szkoleniowego dla pracowników wykonujących te czynności.

SIM FACTOR Sp. z o.o. w konsorcjum z Politechniką Wrocławską otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr. 1/4.1.4/2020 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „Wykorzystanie środowiska wirtualnej rzeczywistości w systemie szkolenia pracowników handlingu w zakresie obsługi towarów przewożonych drogą powietrzną” (POIR.04.01.04-00-0072/20).

Budżet projektu: 3 615 663.40 PLN.
Dofinansowanie przyznane SIM Factor: 1 136 956.70 PLN.
Czas trwania projektu: marzec 2021 r. – maj 2023 r.

Cel projektu: opracowanie i walidacja w warunkach rzeczywistych immersyjnego systemu opartego o wirtualną rzeczywistość (VR) szkolenia operatorów handlingowych pracujących w portach lotniczych przy obsłudze przesyłek i bagaży.

SIM FACTOR Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2020 „Szybka ścieżka” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „Opracowanie systemu wspierającego szkolenie i pracę personelu serwisowego elektrowni wiatrowych, z wykorzystaniem technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości” (POIR.01.01.01-00-0832/20).

Budżet projektu: 5 633 952.50 PLN.
Dofinansowanie przyznane SIM Factor: 3 387 675.00 PLN.
Czas trwania projektu: czerwiec 2021 r. – listopad 2023 r.

Cel projektu: przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania prototypu kompleksowych narzędzi wspierających pracowników firm zajmujących się eksploatacją elektrowni wiatrowych.

SIM FACTOR Sp. z o.o. w konsorcjum z Politechniką Wrocławską otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr. 1/4.1.4/2020 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego stanowiska szkolenia i doszkalania operatora kontroli bezpieczeństwa w porcie lotniczym” (POIR.04.01.04-00-0127/19).

Budżet projektu: 5 702 472,63 PLN.
Dofinansowanie przyznane SIM Factor: 2 261 769,89 PLN.
Czas trwania projektu: październik 2020 r. – październik 2022 r.

Cel projektu: przeprowadzenie prac B+R związanych ze zwiększeniem poziomu ochrony lotnictwa cywilnego poprzez opracowanie innowacyjnej metody szkolenia i oceny operatorów kontroli bezpieczeństwa, eliminującej wady dotychczasowych metod szkoleniowych W projekcie wykorzystane będą nowoczesne technologie informatyczne oraz optoelektroniczne, w tym sztuczna inteligencja, technologia śledzenia ruchów gałki ocznej oraz technologia wirtualnej rzeczywistości. Efektem realizacji projektu będzie stworzenie nowej metody szkolenia i oceny operatorów kontroli bezpieczeństwa w zakresie bagażu, ładunków lotniczych, poczty i pasażerów.

SIM FACTOR Sp. z o.o. w konsorcjum z Politechniką Wrocławską otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr. 2/4.1.4/2019 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „Immersyjny system szkoleniowy dla personelu kolejowego wykorzystujący technologię wirtualnej rzeczywistości” (POIR.04.01.04-00-0141/19).

Budżet projektu: 4 351 419,44 PLN.
Dofinansowanie przyznane SIM Factor: 1 536 930,35 PLN.
Czas trwania projektu: październik 2020 r. – grudzień 2022 r.

Cel projektu: przeprowadzenie prac B+R, w których rezultacie zostanie opracowana Platforma Symulacyjnych Szkoleń Kolejowych przeznaczona dla sektora kolejowego. Platforma uwzględni najważniejsze (poza maszynistą) stanowiska kolejowe, mające duży wpływ na bezpieczeństwo i efektywność procesów kolejowych.

SIM FACTOR Sp. z o.o. w konsorcjum z pracownią architektoniczną MJZ Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „PWM – Platforma Wizualizacji Miejskich planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów urbanistycznych i architektonicznych wraz z analityką inwestycyjną z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości oraz 3D„ (POIR.01.02.00-00-0037/19).

Budżet projektu: 4 189 481.00 PLN.
Dofinansowanie przyznane SIM Factor: 1 682 911.79 PLN.
Czas trwania projektu: luty 2020 r. – styczeń 2022 r.

Cel projektu: przeprowadzenie prac B+R, które doprowadzą do stworzenia aplikacji, prezentującej w przejrzystej i atrakcyjnej wizualnie formie plany przestrzennego zagospodarowania terenu oraz tworzone na ich podstawie koncepcje architektoniczne w postaci wirtualnych makiet lub wirtualnych obiektów wkomponowanych w obraz rzeczywistego otoczenia. Ważnym elementem będą dołączone do trójwymiarowego obrazu parametry planów, mające znaczenie dla wszystkich grup interesariuszy, w tym właścicieli sąsiednich nieruchomości, potencjalnych inwestorów oraz przyszłych nabywców planowanych budynków, mieszkań i lokali użytkowych.

SIM FACTOR Sp. z o.o. otrzymała otrzymała grant (PMT/0745/5N/2019) z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w ramach konkursu Polskie Mosty Technologiczne na ekspansję na rynek ukraiński.

Wysokość przyznanego grantu: 200 000,00 PLN.

SIM FACTOR Sp. z o.o. otrzymała otrzymała grant (PMT/0561/4N/2019) z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w ramach konkursu Polskie Mosty Technologiczne na ekspansję na rynek indyjski.

Wysokość przyznanego grantu: 200 000,00 PLN.

SIM FACTOR Sp. z o.o. wraz z konsorcjantem Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Technologii Elektronowej otrzymali dofinansowanie na realizację projektu pn. „Innowacyjny trenażer edukacyjny z interaktywnymi modułami z zakresu prewencji społecznej” (DOB-BIO10/12/05/2019) realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa wybranego w KONKURSIE NR 10/2019 i współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach projektu powstanie mobilny trenażer edukacyjny, który będzie wykorzystywany przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w ramach działalności prewencyjnej. Ułatwi realizację działań edukacyjno-profilaktycznych kierowanych do społeczeństwa. Wdrożenie wyników projektu, poprzez dostarczenie narzędzia do realizacji czynności w zakresie prewencji społecznej, służyć będzie także ograniczeniu liczby ofiar, poszkodowanych i szkód materialnych w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ludzi.

Trenażer będzie się składać z:

– interaktywnego symulatora zagrożeń (modelowanie zagrożeń w warunkach rzeczywistych, z wykorzystaniem rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości). Zostanie odtworzony wirtualny budynek, w którym szkolony wyposażony w gogle VR będzie mógł zetknąć się z różnymi formami zagrożenia (np. pożar, zadymienie, awarie elektryczne);

– platformy edukacyjnej zawierającej m.in.: “bank dobrych praktyk”; źródła literaturowe; wyniki badań; inne. Platforma będzie cennym źródłem wiedzy oraz informacji z zakresu kreowania kultury bezpieczeństwa, co wpisuje się w obszar działalności prewencji społecznej.

Budżet projektu: 5 015 032.00 PLN.

Dofinansowanie przyznane SIM Factor: 3 737 281.00 PLN.

Czas trwania projektu: listopad 2019 r. – listopad 2021 r.

SIM FACTOR Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla projektu wybranego w ramach działania nr 1 w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” pn.: „Symulacyjny system szkoleniowy dla maszynistów lokomotyw manewrowych oraz pracowników bocznic i stacji rozrządowych zaangażowanych w procesy manewrowe zwiększający efektywność i bezpieczeństwo ich działania„.

SIM Factor w konsorcjum z Instytutem Kolejnictwa realizuje projekt z zakresu zastosowania technologii symulacyjnej w celu zbudowania pierwszego w Polsce poligonu symulacji bocznicy kolejowej. System szkoleniowy będzie składał się ze stanowiska maszynisty, stanowiska kierownika manewrów oraz stanowiska instruktorskiego.

Na potrzeby stanowiska maszynisty zostanie odtworzona kabina lokomotywy manewrowej SM-42, w wersji modernizacyjnej 6dg. Konstrukcja lokomotywy manewrowej jest podporządkowana umożliwieniu maszyniście prowadzenia pojazdu w obu kierunkach jazdy bez dodatkowych utrudnień. Stąd też odtworzona kabina będzie wyposażona w 2 pulpity sterujące oraz widok przez wszystkie dostępne okna (zamiast szyb zamontowany zostanie system odtwarzający obraz). Będzie to pierwszy na świecie system tak wiernie odtwarzający specyfikę pracy lokomotywy manewrowej. Stanowisko kierownika manewrów będzie składało się z gogli wirtualnej rzeczywistości oraz czujników śledzenia i rozpoznawania ruchów (w pracy kierownika istotne są gesty rąk). Poprzez okulary VR szkolony będzie mógł poczuć się jak w rzeczywistej lokalizacji podczas realizowania prawdziwych procesów manewrowych. Oba stanowiska będą nadzorowane przez stanowisko instruktorskie, z którego będzie można również inicjować scenariusze, nieprzewidziane wydarzenia lub zmieniać warunki atmosferyczne.

Budżet projektu: 4 272 154.35 PLN.

Przyznane dofinansowanie SIM Factor: 2 921 589.11 PLN.

Zakończenie projektu: październik 2020 r.

SIM FACTOR Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „Opracowanie technologii służącej do kreowania otwartego świata 3D na podstawie rzeczywistych danych topograficznych oraz planów przestrzennych„.

Głównym celem proponowanego rozwiązania jest dostarczenie innowacyjnej technologii w postaci oprogramowania, które umożliwi projektantom automatyczne generowanie otwartego wirtualnego świata w oparciu o dostępne dane źródłowe: mapy, plany, zdjęcia. Realizacja projektu jest kluczowym elementem strategii SIM FACTOR w zakresie produkcji gier na rynek masowego odbiorcy. Zrealizowane dzięki GameINN algorytmy pozwolą też wzbogacić produkty symulacyjnego SIM FACTOR o nowe, do tej pory niedostępne rozwiązania. Projekt NCBiR jest też ważnym wyróżnieniem, wniosek i sama koncepcja były wysoce ocenione, a przyznane środki umożliwią dalszy rozwój Spółki.

Budżet projektu: 1 371 437,00 PLN.

Przyznane dofinansowanie NCBiR: 977 541,90 PLN.

Zakończenie projektu: grudzień 2018.